Nhân sự

PGS.TS Võ Lương Hồng Phước

PGS. TS. Võ Lương Hồng Phước


  • Tiến sỹ Hải dương học, Khoa học Trái Đất
  • Chuyên ngành: Hải dương học vật lý
  • Giảng viên trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Thành viên Hội đất ngập nước, Việt Nam

Xem thêm

TS Nguyễn Công Thành

TS. Nguyễn Công Thành


Chuyên ngành: Địa chất biển

Email: ncthanh@hcmus.edu.vn

Thông tin chi tiết

Xem thêm

TS Đặng Trường An

TS. Đặng Trường An


Chuyên ngành: Kỹ thuật công trình

Email: dtan@hcmus.edu.vn

Thông tin chi tiết

xem thêm

ThS. Nguyễn Vĩnh Xuân Tiên

ThS. Nguyễn Vĩnh Xuân Tiên


Chuyên ngành: Đại dương, khí quyển và bề mặt lục địa

Email: nvxtien@hcmus.edu.vn

Thông tin chi tiết;

xem thêm

ThS. Huỳnh Thị Hồng Ngự

Thạc sĩ. Huỳnh Thị Hồng Ngự


Chuyên ngành: Hải Dương học

Email: hthngu@phys.hcmuns.edu.vn

Thông tin chi tiết

xem thêm

TS. Bùi Thị Ngọc Oanh

TS. Bùi Thị Ngọc Oanh


Chuyên ngành: Tương tác biển-khí

Email: btnoanh@hcmus.edu.vn

Thông tin chi tiết

xem thêm

ThS. Nguyễn Hoàng Phong

ThS. Nguyễn Hoàng Phong

Chuyên ngành: Hải dương học

Email: nhphong@hcmus.edu.vn

Thông tin chi tiết

xem thêm

ThS. Trần Xuân Dũng

ThS. Trần Xuân Dũng


Chuyên ngành: Hải dương học

Email: txdung@hcmus.edu.vn

Thông tin chi tiết

xem thêm

ThS. Lâm Văn Hạo

ThS. Lâm Văn Hạo


Chuyên ngành: Hải dương học

Email: lvhao@hcmus.edu.vn

Thông tin chi tiết

xem thêm

ThS. Lê Trần Duy Phúc

ThS. Lê Trần Duy Phúc


Chuyên ngành: Môi Trường Biển

Email: ltdphuc@hcmus.edu.vn

Thông tin chi tiết

xem thêm

ThS. Lê Nguyễn Hoa Tiên

ThS. Lê Nguyễn Hoa Tiên


Chuyên ngành: Hải dương học

Email: lnhtien@hcmus.edu.vn

Thông tin chi tiết

xem thêm

ThS. Nguyễn Tiến Thành

HVCH. Nguyễn Tiến Thành


Chuyên ngành: Hải Dương Học

Email: ntthanh@hcmus.edu.vn

Thông tin chi tiết

xem thêm