Võ Lương Hồng Phước

Võ Lương Hồng Phước
Phó Giáo sư, Giảng viên chính

vlhphuoc@hcmus.edu.vn

PGS. TS. Võ Lương Hồng Phước

  • Tiến sỹ Hải dương học, Khoa học Trái Đất
  • Chuyên ngành: Hải dương học vật lý
  • Giảng viên trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Thành viên Hội đất ngập nước, Việt Nam

CHỨC DANH:

Tiến sỹ Hải dương học, Khoa học Trái Đất
Giảng viên trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thành viên Hội đất ngập nước, Việt Nam

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

 • Thủy động lực học vùng ven bờ, trong sông, cửa sông và rừng ngập mặn;
 • Động lực học trầm tích;
 • Vật lý hải dương.

  GIẢNG DẠY:

 • Động lực học và mô hình hóa sóng đại dương;
 • Các công cụ mô hình hóa trong Hải dương học;
 • Xử lý và phân tích dữ liệu trong Hải dương học;
 • Môi trường biển;
 • Động lực học thủy triều.