Thông tin về ngành học

Chương trình đào tạo của ngành Hải dương học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quát và chuyên sâu về các quá trình vật lý, động lực và sinh địa hóa trong đại dương, khí quyển, cũng như trong hệ thống sông, hồ và cửa sông. Chương trình đào tạo đại học của ngành theo qui định hiện hành của Bộ GD&ĐT gồm 140 tín chỉ, trong đó có 60 tín chỉ đại cương và 80 tín chỉ cơ sở ngành và chuyên ngành. 

Sinh viên sẽ chọn chuyên ngành vào học kỳ 1 năm 3 theo 4 hướng:

a. Hải Dương Học

b. Khí Tượng Học

c. Thủy Văn Học

d. Hải dương – Khí tượng – Thủy văn

Giảng dạy: 

 Hiện Bộ môn có bốn hướng giảng dạy chính:

Hải dương học: trang bị cho sinh viên kiến thức về vật lý, động lực học, sinh địa hóa, viễn thám, kỹ thuật kinh tế, quản lý và khai thác biển, đặc biệt là các quá trình ở vùng ven bờ, vùng cửa sông- biển

Khí tượng học: trang bị kiến thức về vật lý, nhiệt động lực học, động lực học của khí quyển và của hệ thống khí hậu, các kỹ thuật dự báo trong ngành Khí tượng. Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên đời sống dân sinh, kinh tế Việt Nam.

Thủy văn học: cung cấp các kiến thức cơ bản liên quan đấn chu trình nước, thủy triều ở sông và biển, và các quá trình khác của thủy văn lục địa.

Hải dương học – Khí tượng – Thủy văn: trang bị cho sinh viên kiến thức về động lực học biển-sông ngòi, khí quyển.

Một số môn học cụ thể của ngành 

Môn cơ sở: Hải dương học đại cương, Khí tượng học đại cương, Thủy văn học đại cương, Thiên văn học, Cơ sở địa mạo địa chất biển, Chu trình sinh địa hóa, Đo đạc và phân tích số liệu, Lập trình ứng dụng … Sinh viên sẽ học các môn này trong năm 2 và năm 3.

Môn chuyên ngành: Hải lưu, Sóng biển, Thủy triều, Cửa sông, Hóa học biển, Sinh học sinh thái biển, Khai thác dữ liệu… ; Khí tượng động lực, Khí tượng synop, Dự báo số trị, Khí tượng lớp biên, Khí tượng hàng không,… ; Thủy lực sông, Động lực học vùng cửa sông, Sinh thái vùng cửa sông,… Sinh viên sẽ học các môn này từ học kỳ 2 năm thứ 2.

Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ có hai chuyến kiến tập và thực tập thực tế

Kiến tập (học kỳ 1 năm 3): tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, Phân viện khí tượng thủy văn và Môi trường phía Nam, Trạm ra-đa Nhà Bè, Trạm khí tượng cao không, vùng ven biển, cửa sông và rừng ngập mặn Cần Giờ.

Thực tập thực tế (học kỳ 2 năm 3): Sinh viên chuyên ngành Hải dương học thực tập tại Viện Hải dương học và thực hiện một chuyến khảo sát một ngày đêm trên biển đo các yếu tố vật lý, sóng và dòng chảy. Sinh viên chuyên ngành Khí tượng học và Thủy văn học thực tập tại Đài khí tượng và Thủy văn khu vực, và tại các trạm quan trắc khí tượng và thủy văn, tham dự các phiên thảo luận dự báo, vẽ bản đồ synop và các mã luật khí tượng và thủy văn.

Các tin có liên quan: