Nguyễn Hoàng Phong
Nghiên cứu viên

nhphong@hcmus.edu.vn

 

Chuyên ngành: Hải dương học

Email: nhphong@hcmus.edu.vn

Đào tạo

2009: Cử nhân Hải Hương, Khí Tượng và Thủy Văn; Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM
2013: Thạc sĩ Hải Dương Học; Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM 

Hướng nghiên cứu chính:
– Các công cụ mô hình hóa
– Biến đổi đường bờ
Vấn đề quan tâm hiện nay:
– Biến đổi khí hậu
– Viễn thám