Trần Xuân Dũng
Nghiên cứu viên

txdung@hcmus.edu.vn

 

Chuyên ngành: Hải dương học

Đào tạo:
2011: Cử nhân Hải dương học
2015: Thạc sĩ ngành Hải dương học
2022: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM