Category Archives: Khung chương trình đào tạo

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC NGÀNH KHÍ TƯỢNG HỌC

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC Ngành: KHÍ TƯỢNG HỌC ÁP DỤNG KHÓA NĂM 2017 1. Loại chương trình đào tạo: Chương trình nghiên cứu (dưới đây gọi là Phương thức 1) Chương trình định hướng nghiên cứu (dưới đây gọi là Phương thức 2) Chương trình định hướng ứng dụng (dưới đây gọi là Phương […]

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC NGÀNH HẢI DƯƠNG HỌC

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC Ngành: HẢI DƯƠNG HỌC ÁP DỤNG KHÓA NĂM 2017 Loại chương trình đào tạo: Chương trình nghiên cứu (dưới đây gọi là Phương thức 1) Chương trình định hướng nghiên cứu (dưới đây gọi là Phương thức 2) Chương trình định hướng ứng dụng (dưới đây gọi là […]