Tên ngành đào tạo:

  • Tiếng Việt: Hải dương học
  • Tiếng Anh: Oceanology

Mã ngành đào tạo: 7440228

Trình độ đào tạo: Đại học.

Loại hình đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 4 năm

Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:

  • Tên tiếng Việt: Cử nhân Hải dương học
  • Tên tiếng Anh: Bachelor of Science in Oceanology

Xem file Chương trình đào tạo 2017-2018 & K2019 

Xem FIle Chương trình đào tạo K2020

Xem FIle Chương trình đào tạo K2021