Hướng nghiên cứu

Hướng nghiên cứu chính

Các hướng nghiên cứu chính

Hải dương học: Thủy động lực học và chuyển vận trầm tích trong vùng rừng ngập mặn, cửa sông và vùng ven bờ;

o Khí tượng: Biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tương tác biển – khí vùng nhiệt đới, mô hình khu vực;

Thủy văn: Bài toán dòng chảy và vận chuyển trầm tích trong kênh có độ dốc lớn, và xâm nhập mặn;

Môi trường: Chu trình sinh địa hóa, bài toán ô nhiễm môi trường không khí và nước.