Lê Nguyễn Hoa Tiên
Nghiên cứu viên

Chuyên ngành: Hải dương học

Email: lnhtien@hcmus.edu.vn

Đào tạo
2010: Cử nhân hải dương học
2014: Thạc sĩ Hải dương học
2016: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

lnhtien@hcmus.edu.vn