Lâm Văn Hạo
Giảng viên

lvhao@hcmus.edu.vn

 

Chuyên ngành: Hải dương học

Đào tạo: 
2012: Cử nhân, chuyên ngành Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh
2016: Thạc sĩ ngành Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Hướng nghiên cứu: 
Viễn thám Hải dương
Động lực học trầm tích