TS. Nguyễn Công Thành
Giảng viên

ncthanh@hcmus.edu.vn

 

Chuyên ngành: Địa chất biển

Email: ncthanh@hcmus.edu.vn

Thông tin chi tiết: