Bùi Thị Ngọc Oanh
Giảng viên

btnoanh@hcmus.edu.vn

 

Chuyên ngành: Khoa học Trái đất

Đào tạo:

2009: Cử nhân, ngành Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM
2012: Thạc sỹ, ngành Hải dương học, Đại học Khoa học Tự Nhiên Tp.HCM
2018: Tiến sĩ tại Đại học Hokkaido, Nhật Bản

Hướng nghiên cứu:

– Trao đổi biển – khí bởi các quá trình sinh hóa học
– Phát thải khí metan ở ruộng lúa
– Các bài toán về môi trường