Nguyễn Tiến Thành

Lorem ipsum..

 

Chuyên ngành: Hải Dương Học

Đào tạo: 

2015: Cử nhân, chuyên ngành Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Hướng nghiên cứu: 

Động lực học trầm tích