Category Archives: Uncategorised

Thông báo nộp đơn chấm phúc tra thi cuối kỳ HK2/2015-2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số: …….. /TB-KHTN-ĐT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 08 năm 2016 THÔNG BÁO (V/v Chấm phúc tra các học phần trong HK2/2015-2016 của bậc Đại học […]