Thư ngỏ v/v hỗ trợ sinh viên và các gia đình gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19 Xem

Danh sách Thầy Cô, Phụ huynh và Cựu sinh viên hỗ trợ sinh viên mùa dịch Covid-19 Xem

Danh sách sinh viên được nhận hỗ trợ do dịch Covid-19 Xem

Chi tiết về thông tin chuyển khoản trong link đính kèm

Hình ảnh sinh viên nhận hỗ trợ thực phẩm Xem

Tổng kết hoạt động quyên góp trợ giúp sinh viên gặp khó khăn do Covid-19 Xem

Thư cám ơn của Sinh viên Xem