Category Archives: Đào tạo bậc sau đại học

BUỔI GIỚI THIỆU HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TRUNG ƯƠNG ĐÀI LOAN (NCU)

MEETING ON RESEARCH AND SCHOLARSHIP OPPORTUNITIES IN NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY, TAIWAN (BUỔI GIỚI THIỆU HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TRUNG ƯƠNG ĐÀI LOAN (NCU)) Date & Time: October 28 (Tues.), 2014, 14:00-17:00  Room:   I23 (Dự kiến)     , University of Science, VNU-HCMC. Purposes 1.  To conduct interview […]

THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

          Kính gởi:    Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn kính mời tham dự buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ với các đề tài:          1.      “Nghiên cứu ứng dụng mô hình WRF trong dự báo mưa trên lưu vực sông Đồng Nai” của […]

THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

  Kính gởi:    Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên          Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn kính mời tham dự buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ với các đề tài:          1.      “Nghiên cứu ứng dụng mô hình WRF trong dự báo mưa trên lưu vực sông Đồng […]