– Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh trong nước năm 2023 – đợt 2:

https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/08/23/thong-bao-xet-tuyen-nghien-cuu-sinh-trong-nuoc-nam-2023-dot-2/

 – Thông báo chương trình dự bị Tiến sĩ năm  2023   – đợt 2

https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/08/23/thong-bao-chuong-trinh-du-bi-tien-si-nam-2023-dot-2/

– Thông báo tuyển thẳng đào tạo trình độ Thạc sĩ năm  2023 – đợt 2:

https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/08/23/thong-bao-xet-tuyen-thang-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2023-dot-2/

– Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm  2023  – đợt 2:

https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/08/23/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2023-dot-2/

– Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm  2023  – đợt 2:

https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/08/23/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2023-dot-2/