Thông báo về tiến độ thực hiện đề tài Khóa luận -Seminar Tốt nghiệp HK1 2022-2023

Bộ môn thông tin với các bạn sinh viên về ngày nộp luận văn và ngày bảo vệ Khóa luận – Seminar Tốt nghiệp HK1 2022-2023 như sau:

Ngày nộp báo cáo Khóa luận  – Seminar Tốt nghiệp: 30/12/2022 (nộp 02 bản in)

Ngày bảo vệ báo cáo Khóa luận – Seminar Tốt nghiệp: sáng ngày 05/01/2023

Hình thức: Trực tiếp (Phòng thông báo sau)


Lịch báo cáo cụ thể sẽ thông báo sau