Thông báo thời gian nộp bài và báo cáo khóa luận, seminar tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021 (dự kiến)

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên đang làm khóa luận, seminar tốt nghiệp trong HK2 năm học 2020-2021 thời gian nộp bài và báo cáo dự kiến như sau:

+Nộp bản in (2 bản) trước 17h ngày 16/07/2021

+21/07/2021: Nộp bài báo cáo powerpoint (hạn chế sử dụng hiệu ứng trong powerpoint) về Bộ môn:

  •  Hình thức: nộp trực tiếp tại Bộ môn trước 17h ngày 21/07/2021

+23/07/2021: báo cáo đề tài tốt nghiệp (lịch cụ thể thông báo sau).

26/07-30/07/2021: Nộp luận văn đã chỉnh sửa về bộ môn (01 cuốn, có giấy xác nhận chữ ký của Cán bộ hướng dẫn và Cán bộ phản biện) + 01 đĩa (đề tài tốt nghiệp, bài báo cáo). Hạn chót: trước 17h ngày 30/07/2021