Tên ngành đào tạo:

  • Tiếng Việt: Hải dương học
  • Tiếng Anh: Oceanology

Mã ngành đào tạo: 7440228

Trình độ đào tạo: Đại học.

Loại hình đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 4 năm

Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:

  • Tên tiếng Việt: Cử nhân Hải dương học
  • Tên tiếng Anh: Bachelor of Science in Oceanology

Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo ngành Hải dương học nhằm đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng phát triển nhân tài trong các lĩnh vực Hải dương, Khí tượng và Thủy văn. Sinh viên có khả năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức cơ bản về Khoa học Trái đất, có đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng dụng trong khoa học và đời sống, có hoài bão phục vụ đất nước và có kỹ năng sống.

Chương trình đào tạo ngành Hải dương học các khóa