Thông báo các học phần chuyển sang học tập trung từ 18/5/2020

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên danh sách các học phần chuyển sang học tập trung từ ngày 18/5/2020. Phòng học sẽ thông báo sau