DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP – HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2019 – 2020

Bộ môn HD, KT & TV thông báo đến các sinh viên danh sách thực hiện Luận văn, Seminar tốt nghiệp trong Học kỳ II – Năm học 2019 – 2020 như sau:

Điều kiện xét thực hiện đề tài: Số tín chỉ nợ <= 10

Điều kiện thực hiện khóa luận

Điểm trung bình chuyên ngành:

  • Chuyên ngành Hải dương: từ 7.0 trở lên
  • Chuyên ngành Khí tượng: từ 7.0 trở lên

Trân trọng.

BM HD, KT & TV