Thông báo đăng ký tên đề tài tốt nghiệp (dự kiến) khóa 2015 HK2 2018-2019

Sinh viên thực hiện đề tài tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 lưu ý:

– Thời gian nộp đề tài: 05/7/2019

– Thời gian bảo vệ luận văn, Seminar: 11– 12/7/2019

– SV liên hệ cán bộ hướng dẫn về tên đề tài dự kiến

– Đăng ký tên đề tài dự kiến hạn chót 17h ngày 25/06/2019.

                    Theo link sau: link

                                                        BM HD, KT & TV