THÔNG BÁO VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP K2015

Sinh viên thực hiện đề tài tốt nghiệp cần lưu ý một số thông tin sau:

Hạn nộp đề tài tốt nghiệp: 05/7/2019

Thời gian báo cáo dự kiến: 11 & 12/7/2019

Bộ môn sẽ tiếp tục cập nhật thông báo trên web bộ môn.