Danh sách sinh viên bị buộc thôi học và cảnh cáo từ HK2/2018-2019

Trường sẽ giải quyết xin học lại cho sinh viên từ ngày 02/04/2019 đến ngày 12/04/2019

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học từ HK2/2018-2019

Danh sách sinh viên bị cảnh cáo học vụ HK2/2018-2019
* Sinh viên bị cảnh cáo 3 lần liên tiếp sẽ bị buộc thôi học