Thông báo v/v xét thực hiện Khóa luận, Seminar Tốt nghiệp – HKI 2018-2019

Bộ môn HD, KT & TV thông báo đến các sinh viên chuẩn bị thực hiện Khóa luận, Seminar Tốt nghiệp về các tiêu chí xét thực hiện Khóa luận, Seminar như sau: