Biên bản ghi nhớ về Hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM và trường Đại học Tasmania (Úc)


BIÊN BẢN GHI NHỚ

giữa

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Việt Nam

Trường Đại học Tasmania, Úc

Biên bản ghi nhớ này có hiệu lực vào ngày 12/10/2018 giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và trường Đại học Tasmania nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế về giáo dục và nghiên cứu.

Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và trường Đại học Tasmania bao gồm các nội dung chính dưới đây:

 • Trao đổi giảng viên
 • Trao đổi sinh viên chương trình cử nhân và sau đại học
 • Trao đổi thông tin và tài liệu học thuật
 • Tham gia hoạt động nghiên cứu và công bố khoa học
 • Tham gia hội nghị và các buổi họp mặt
 • Chấp nhận chuyển đổi tín chỉ giữa các chương trình liên kết tại trường đối tác
 • Các thỏa thuận trao đổi học thuật và chương trình hợp tác khác

Biên bản ghi nhớ này sẽ được xem là văn bản nguyên gốc cho các thỏa thuận sau này giữa hai trường. Các thỏa thuận về sau sẽ được bổ sung chi tiết các cam kết cụ thể từ mỗi trường và sẽ không có hiệu lực đến khi các thỏa thuận này được soạn thảo và thực hiện bởi đại diện chính thức từ hai bên. Phạm vi các nội dung của Biên bản và các thỏa thuận cụ thể được thực hiện giữa các bên sẽ được quyết định bởi nguồn kinh phí từ phía hai trường cho từng dạng hợp tác khác nhau. Các trường hợp ngoại lệ có thể được quy định trong mỗi thỏa thuận cụ thể, mỗi trường sẽ chịu trách nhiệm về việc chi trả chi phí cho giảng viên của mình theo Biên bản ghi nhớ này này và bất kỳ thỏa thuận nào khác giữ hai bên.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và trường Đại học Tasmania đồng ý bổ nhiệm các giảng viên dưới đây chịu trách nhiệm giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Biên bản ghi nhớ này.

Trường Đại học Tasmania              TS. Andrew Fischer

                                                         Giảng viên cao cấp, Viện nghiên cứu biển và Nam cực

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

                                                         TS. Võ Hồng Hải

                                                         Phó trưởng phòng, Phòng Quan hệ Quốc tế; và

                                                         PGS. TS. Võ Lương Hồng Phước

                                                         Trưởng bộ môn, Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn

Các bên ký kết chấp thuận cho các đại diện:

 • Thúc đẩy hợp tác về mặt học thuật ở cấp độ Khoa cho viêc nghiên cứu và học tập;
 • Người phụ trách liên lạc chính và điều phối tất cả hoạt động trong phạm vi trường sở tại
 • Cung cấp các thông tin về Khoa, cơ sở vật chất, nghiên cứu, công bố khoa học, tài liệu thư viện và các nguồn giáo dục của trường sở tại cho trường đối tác; và
 • Xem xét và đánh giá định kỳ các hoạt động đã hoàn thành và phát triển các ý tưởng mới cho những thỏa thuận sau này.

Theo ký kết giữa hai bên, Biên bản ghi nhớ này sẽ có hiệu lực trong 03 năm từ ngày ký kết hoặc đến khi được chấm dứt bởi một trong hai bên. Việc kết thúc thỏa thuận từ một trong hai bên sẽ được thông báo bằng văn bản cho trường đối tác ít nhất sáu tháng trước thời gian mong muốn kết thúc. Sự chấm dứt thỏa thuận sẽ không chịu bất kỳ khoản phạt nào. Nếu thỏa thuận này chính thức chấm dứt, không bên nào sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc chi trả lại các khoản tiền hoặc thất thoát.

Dự định của các bên là các điều khoản của Biên bản này và không chịu ràng buộc về pháp lý. Bên cạnh đó, không nội dung nào trong Biên bản này ràng buộc các bên phải chấp nhận các nội dung thỏa thuận sau này nếu chúng gây bất lợi cho bên đối tác.

Không mục nào trong Biên bản ghi nhớ này quy định bên đối tác là cộng sự, người đại diện hay nhân viên của bên sở tại và họ từ chối tuyệt đối tham gia trong hợp tác này.

Trường Đại học Tasmania

Mr Rob Atkinson

Phó hiệu trưởng

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

GS. TS. Trần Linh Thước

Hiệu trưởng

Xem văn bản thỏa thuận đã được ký kết.