Danh sách thực hiện Luận văn, Seminar tốt nghiệp K2105 – Đợt 1 tháng 9/2019

Bộ môn HD, KT & TV thông báo đến các sinh viên danh sách thực hiện Luận văn, Seminar tốt nghiệp trong HK I, năm học 2019 – 2020 (Đợt 1) như sau: