Thông báo thời gian bảo vệ Seminar Tốt nghiệp HKI 2018-2019

Bộ môn HD, KT, TV thông báo đến các sinh viên đang thực hiện Seminar tốt nghiệp trong HKI năm học 2018-2019 thời gian nộp bài và bảo vệ Seminar như sau:

– Thời gian nộp cuốn Seminar:  27/12/2018

– Thời gian bảo vệ: 03/01/2019