Thông báo kế hoạch thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh khóa 2014 (update)


Các bạn sinh viên khóa 2014 lưu ý về “Thông báo kế hoạch thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh khóa 2014” của trường để đăng ký đúng thời gian quy định (vì số lượng đăng ký có hạn).

Các bạn sinh viên xem link đính kèm.

http://hcmus.edu.vn/component/content/article/120-phongdt/thong-bao-he-chinh-quy/199-thong-bao-ke-hoach-thi-danh-gia-chuan-trinh-do-tieng-anh-khoa-2014-update?Itemid=437