(V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2014-2015

cho sinh viên hệ Đại học chính qui)

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy từ khóa tuyển 2012 trở về trước về việc đăng ký qua mạng các học phần trong học kỳ 1/2014-2015 như sau:

1. Thời gian đăng ký qua mạng:

– Khoa CNTT, Toán tin: từ 8h00 ngày 25/08/2014 đến 17h00 ngày 31/08/2014.

– Khoa Sinh: từ 8h00 ngày 26/08/2014 đến 17h00 ngày 31/08/2014.

– Các khoa còn lại: từ 8h00 ngày 27/08/2014 đến 17h00 ngày 31/08/2014.

2. Hướng dẫn đăng ký

Sinh viên thực hiện các bước sau đây để hoàn tất việc đăng ký học phần qua mạng:

Bước 1:Vàođịa chỉ website portal của Trường http://portal.hcmus.edu.vn

Bước 2:Sinh viên sử dụng tài khoản của mình trên website trường để “đăng nhập vào hệ thống”. Tên đăng nhập (tên tài khoản): mã số sinh viên.

Bước 3:Vào mục “Đăng ký học phần”, thực hiện theo hướng dẫn để đăng ký học phần.

3. Điều kiện đăng ký

+ Đăng ký đúng các học phần đã được khoa thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.

+ Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần tiên quyết.

+ Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 30 tín chỉ (kể cả các học phần trả nợ).

4. Kết quả đăng ký

+ Sau khi hết thời hạn đăng ký, sinh viên phải kiểm tra lại kết quả đăng ký của mình trên website trường.

+ Trường sẽ tự động hủy các lớp có số lượng đăng ký dưới 10 sinh viên.

+ Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo tại Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

Lưu ý:

1. Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng “Quên mật khẩu” trong chức năng đăng nhập và làm theo hướng dẫn trên website để lấy lại mật khẩu.

2. Trường hợp cần điều chỉnh  đăng ký mà có lý do chính đáng, sinh viên liên hệ trực tiếp giáo vụ khoa  để điều chỉnh trong thời gian từ 08/09/2014 đến 12/09/2014. Quá thời hạn này, nhà trường không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến việc đăng ký học phần.

                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO