Chương trình Thạc sĩ Bằng Kép giữa Đại học Quốc gia Chi Nan (NCNU), Đài Loan và Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG HCM (VNU-HCMUS)


Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Chi Nan (NCNU), Đài Loan và Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (VNU-HCMUS), Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn đã ký kết thỏa thuận với Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Chi Nan (NCNU), Đài Loan để xây dựng Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Bằng Kép giữa hai trường. Học viên tham gia chương trình sẽ có thời gian học tập tại Đại học Quốc gia Chi Nan, Đài Loan. Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Thạc sĩ kép của NCNU, Đài Loan và VNU-HCMUS, Việt Nam.

Nội dung chi tiết Thỏa thuận về “Chương trình Thạc sĩ Bằng Kép NCNU và VNU-HCMUS” như sau:

THỎA THUẬN CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KÉP

GIỮA

BỘ MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHI NAN, ĐÀI LOAN

BỘ MÔN HẢI DƯƠNG, KHÍ TƯỢNG VÀ THỦY VĂN

KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điều 1: Mục tiêu

Dựa trên Biên bản ghi nhớ giữa hai tổ chức giáo dục, Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Chi Nan (sau đây gọi tắt là “NCNU”), ĐÀI LOAN và Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “VNU-HCMUS”), VIỆTNAM đồng ý xây dựng Thỏa thuận Chương trình Bằng Kép, nhằm thúc đẩy nguồn nhân lực quốc tế, cung cấp cho sinh viên một cơ hội giáo dục và nâng cao khả năng cạnh tranh của sinh viên trong môi trường làm việc quốc tế.

Điều 2: Tên chương trình

Chương trình thạc sĩ kép được đặt tên là “Chương trình Thạc sĩ Bằng Kép NCNU và VNU-HCMUS – tập trung vào Kỹ thuật Xây dựng dân dụng” (sau đây gọi tắt là “Chương trình”).

Điều 3: Bằng cấp

Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên đủ điều kiện tốt nghiệp của Chương trình này sẽ được cấp bằng Thạc sĩ của NCNU, Đài Loan và bằng Thạc sĩ của VNU-HCMUS, Việt Nam.

Điều 4: Tuyển sinh và chỉ tiêu

Trình độ của ứng viên, thủ tục ứng tuyển, quy trình tuyển chọn và chỉ tiêu của chương trình như sau:

(1) Trình độ của ứng viên

. Điểm trung bình tích lũy bậc đại học lớn hơn hoặc bằng 2,7 theo thang điểm 4.0.

(2) Thủ tục ứng tuyển

. Trước tiên, các ứng viên cần liên hệ và nộp hồ sơ ứng tuyển của mình tại Bộ môn sở tại, bao gồm đơn ứng tuyển, bảng điểm, chứng chỉ ngoại ngữ, kế hoạch học tập và lĩnh vực học tập mà ứng viên quan tâm.

. Bộ môn sở tại sẽ chuyển hồ sơ của các ứng viên đến Văn phòng của Chương trình bằng kép hoặc phòng Quan hệ Quốc tế của trường sở tại.

. Tất cả các hồ sơ sẽ được chuyển đến phòng Quan hệ Quốc tế của trường đối tác trước ngày 12 tháng 4 đối với học kỳ mùa thu và trước ngày 30 tháng 11 đối với học kỳ mùa xuân.

(3) Quy trình tuyển chọn

. Giai đoạn I: Bộ môn sở tại sẽ lựa chọn các sinh viên đủ điều kiện dựa trên thành tích học tập và các hồ sơ liên quan.

. Giai đoạn II: Trường đại học đối tác sẽ đánh giá các ứng viên và thông báo kết quả trước ngày 30 tháng 6 đối với học kỳ mùa thu và ngày 31 tháng 12 đối với học kỳ mùa xuân.

(4) Chỉ tiêu: Tối đa 5 sinh viên cho mỗi năm học.

Điều 5: Thời gian học

Sinh viên học ít nhất 2 học kỳ tại NCNU.

Điều 6: Chương trình giảng dạy và điều kiện cấp bằng

(1) Sinh viên phải đạt ít nhất một phần ba (*) trên tổng số tín chỉ trong chương trình Thạc sĩ tại NCNU, được xác định bởi bộ phận đào tạo và người hướng dẫn. Chương trình giảng dạy và danh sách chi tiết các học phần được cung cấp trong Phụ lục 1.1 và có thể thay đổi. Sinh viên cũng cần hoàn thành một luận văn tốt nghiệp để được cấp bằng Thạc sĩ.

(*) Lưu ý số tín chỉ tích lũy từ một trong hai trường không được nhỏ hơn một phần ba tổng số tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp.

Điều 7: Hướng dẫn luận văn

Các học viên tham gia Chương trình Bằng Kép sẽ thực hiện luận văn tại một trong hai trường. Luận văn sẽ được hướng dẫn bởi một hướng dẫn chính. Thông qua tư vấn, trường đối tác cũng có thể tham gia hướng dẫn chung bằng cách giới thiệu một đồng hướng dẫn.

Các trường có trách nhiệm tổ chức bảo vệ luận văn cho học viên. Việc thành lập hội đồng bảo vệ luận văn phải tuân theo các quy định của trường tổ chức bảo vệ, với sự đồng ý của trường đối tác. Các thành viên của hội đồng bảo vệ luận văn nên bao gồm các học giả từ cả hai trường.

Các chi tiết liên quan được mô tả trong Thỏa thuận tiếp theo về Đồng Hướng dẫn luận văn Thạc sĩ.

Điều 8: Chuyển đổi tín chỉ

Cả hai trường đều có quyền quyết định xem các học phần mà học viên học tại cả hai trường sẽ được chấp nhận chuyển đổi hay không.

Điều 9: Trúng tuyển, đăng ký học và đánh giá

(1) Quá trình trúng tuyển, đăng ký học, và đánh giá tuân theo quy định về đạo tào của cả hai trường.

(2) Hai trường có trách nhiệm tư vấn cho học viên trong quá trình đăng ký khóa học. Trường đối tác sẽ nhận được một bảng điểm chính thức từ trường tổ chức đào tạo sau khi hoàn thành học kỳ.

Điều 10: Học phí và lệ phí

(1) Học phí được thanh toán tại trường sở tại của ứng viên và chuyển sang trường đối tác.

(2) Bất kỳ khoản phí nào khác tại trường đối tác đều được trả bởi những học viên tham gia Chương trình này.

(3) Học viên tham gia Chương trình này sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về chi phí sinh hoạt của mình trong thời gian học và vé máy bay khứ hồi.

Điều 11: Phụ cấp

(1) Sinh viên VNU-HCMUS tham gia Chương trình sẽ được cấp 10.000 NTD mỗi tháng khi học tại NCNU, trong tối đa 12 tháng.

(2) Các khoản trợ cấp khác có thể được cung cấp tùy vào tình trạng sẵn có và được chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể.

Điều 12: Chính sách bảo hiểm

Những học viên tham gia Chương trình này phải có tham gia bảo hiểm y tế và tai nạn.

Điều 13: Quay trở lại Chương trình Thạc sĩ của trường

Nếu một học viên đã được nhận và bắt đầu khóa học của mình tại trường đối tác nhưng không thể hoàn thành chương trình Thạc sĩ, vì bất kỳ lý do gì, học viên đó có thể trở lại trường của mình để tiếp tục học và hoàn thành chương trình Thạc sĩ. Bất kỳ số tín chỉ tích lũy nào thu được từ trường đối tác đều có thể được chuyển đổi theo các quy định của trường sở tại. Khi các sinh viên đã tham gia các khóa học tại trường đối tác, học phí và phụ phí do sinh viên trả sẽ không được hoàn lại.

Điều 14: Liên lạc

– Đối với VNU-HCMUS

PGS. TS. Võ Lương Hồng Phước

Trưởng Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn

Email: vlhphuoc@hcmus.edu.vn

PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu

Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế – Quản lý Dự án

Email: nvhieu@hcmus.edu.vn

– Đối với NCNU

GS. Ku-Fan Chen

Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

Email: kfchen@ncnu.edu.tw

GS. Chen-Sheng Yang

Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế

Email: csyang@ncnu.edu.tw

Điều 15: Hiệu lực, sửa đổi và chấm dứt thỏa thuận

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời hạn của thỏa thuận có hiệu lực trong năm (05) năm (2018-2023). Thỏa thuận Chương trình Thạc sĩ Bằng Kép này có thể chấm dứt theo cùng thời hạn được nêu trong Biên bản Ghi nhớ giữa NCNU và VNU-HCMUS. Nếu một trong hai trường có ý định chấm dứt hoặc sửa đổi Thỏa thuận này, một thông báo bằng văn bản phải được gửi cho trường đối tác sáu tháng trước ngày kết thúc hiệu lực của Thỏa thuận.

Nếu các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này không được đề cập, các bên của Thỏa thuận Chương trình Thạc sĩ Bằng Kép này đồng ý tham vấn theo điều khoản của MOU giữa hai trường.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHI NANĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN– ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Xây dựngGS. Ku-Fan ChenTrưởng Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy vănPGS. TS. Võ Lương Hồng Phước
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệGS. Yung-Pin TsaiTrưởng khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuậtPGS. TS. Lê Vũ Tuấn Hùng
Giám đốc Đại học Quốc gia Chi NanGS. Yuhlong Oliver SuHiệu trưởng Đại học Khoa học Tự nhiên– Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí MinhGS. TS. Trần Linh Thước
Đã ký, ngày 22 tháng 10 năm 2018Đã ký, ngày 22 tháng 10 năm 2018

Xem Văn bản thỏa thuận đã được ký kết.