ThS. Lâm Văn Hạo


Chuyên ngành: Hải dương học

Đào tạo: 
2012: Cử nhân, chuyên ngành Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Email: lvhao@hcmus.edu.vn

Thông tin chi tiết

2016: Thạc sĩ, chuyên ngành Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh
Hướng nghiên cứu: 
Viễn thám Hải dương
Động lực học trầm tích