Publications

Local publications

2020 to present
 1. Le Nguyen Hoa Tien, Vo Luong Hong Phuoc (2022), Modeling of suspended sediment concentration – case study in Can Gio, Ho Chi Minh city, Vietnam Journal of Marine Science and Technology 2022, 22(4) 379–386.
2010-2020
 1. Phan Thị Diễm Qúy, Đặng Trường An (2015). Vai trò của dòng chảy thứ cấp trong kênh cong Channel, Hội thảo thường niên 2015, Phân viện khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, pp. 243-248.
 2. Võ Lương Hồng Phước, Nguyễn Vĩnh Bảo Trung (2014). “Xây dựng cột chìm lắng và thiết kế thí nghiệm để tính vận tốc chìm lắng của trầm tích cố kết”. Tạp chí Phát triển Khoa học &Công nghệ
 3. Võ Lương Hồng Phước , Lê Trần Duy Phúc (2012). “Tidal asymmetry in mangrove creeks”. Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, tập 14, số T4 – 2011, trang 87 – 93.
 4. Bùi Thị Ngọc Oanh, Quách Đình Hùng (2011). “Đánh giá và phân tích bài toán ô nhiễm nưóc mặt bằng mô hình động lực hệ thống môi trường Stella”. Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V, quyển  5, trang 168-176
 5. Võ Lương Hồng Phước, Võ Anh Tú, Lưu Trí Anh, Nguyễn Hoàng Phong, Ngô Thị Mai Hân, Quách Ngọc Mai, Trần Xuân Dũng (2011). “Sự phát triển rừng cây ngập mặn ven biển dưới ảnh hưởng của các yếu tố thủy động lực”. Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V, Quyển 2, trang 120 – 125.
Before 2010
 1. Võ Lương Hồng Phước, Đặng Trường An, Mai Đức Trần, Trần Thị Thu, Nguyễn Iêng Vũ (2009). “Khảo sát sự thay đổi địa hình đáy tại khu vực rừng ngập mặn Nàng Hai, Cần Giờ (Ho Chi Minh)”. Tạp chí Khoa Học Trái Đất, 31, 4[CD], 385-389.
 2. Đặng Văn Tỏ, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thế Hào, Nguyễn Minh Giám (2009). “Phát triển thuật toán nhận dạng ảnh radar thời tiết tại trạm Nhà Bè”. Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học lần thứ 12, Viện Khoa Học Khí Tượng Thủy Văn và Môi Trường, Hà Nội, Bộ Tài Nguyên & Môi Trường.
 3. Đặng Văn Tỏ (2008). “Phân tích và dự báo dao động mực nước”. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ. Tập 11, Số 4, tr. 19-27.
 4. Đặng Văn Tỏ (2008). “The equilibrium stages of  headland-bay beaches in the coastal provinces of Vietnam”. Tạp chí Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thuỷ lợi và Môi trường, Đại học Hà Nội, số 23, trang 95-102.
 5. Huỳnh Thị Hồng Ngự, La Thị Cang (2008).“Đánh giá sơ bộ khả năng áp dụng mô hình ARPEGE-ALADIN để dự báo thời tiết ở Việt Nam”.  Viện Khoa Học Khí Tượng, Thủy văn và Môi trường. Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học lần thứ 11: Khí tượng, Khí hậu và Khí tượng nông nghiệp. TP HCM tháng 6 năm 2008, trang 75-82.
 6. Huỳnh Thị Hồng Ngự, La Thị Cang (2008). “Đồng hóa số liệu bằng phương pháp biến phân bốn chiều trong dự báo thời tiết bằng phương pháp số trị”. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, ĐHQG, số 11, tr. 98-103.
 7. La Thị Cang, Nguyễn Công Thành (2008). “Khảo sát chuyển tải trầm tích vào, ra rừng ngập mặn thuộc vùng cửa sông Đồng Tranh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh”. Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, tập 11 tháng 4 năm 2008.
 8. La Thị Cang, Nguyễn Công Thành (2007). “Đo đạc chuyển tải trầm tích bằng cảm biến tán xạ ngược: áp dụng ở rừng ngập mặn Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, tập 07 tháng 4 năm 2007.
 9. Nguyễn Văn Hiếu, La Thị Cang (2006) “Đặc điểm phân bố mưa ở miền Đông Nam bộ”. Tạp chí phát triển KH&CN ĐHQG TpHCM

International publications

2020 to present
 1. Thanh Cong Nguyen, Klaus Schwarzer, Klaus Ricklefs (2023), Water-level changes and subsidence rates along the Saigon-Dong Nai River estuary and the East Sea coastline of the Mekong Delta, Estuarine, Coastal and Shelf Science, 283 (2023) 108259.
 2. Nguyet-Minh Nguyen, Duong Do Van, Duy Tu Le, San Dinh Cong, Le Thanh Chuong, Thuan Duong Hai, Thanh Cong Nguyen, David Wright, Ahad Hasan Tanim, Nhat Truong Pham, Phong Nguyen Thanh, Duong Tran Anh (2023), Experimental and numerical modeling of pile-rock breakwater gap arrangement for optimal coastal erosion protection in deltaic coasts, Ocean Engineering, 280 (2023) 114625.
 3. Kim Hao Thi Dinh, Dang Truong An (2023), Assessment of brackish water usability for irrigating the coastal sugarcane fields under the background of saline intrusion, Indian Journal of Agricultural Research, Volume 57 Issue 1: 60-66.
 4. Nguyen Hoang Phong (2023), Calculate the wave attenuation in the mangrove forest using the Delft – 3d model, International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT).
 5. Hoa Tien Le Nguyen, Xuan Dung Tran, Tien Thanh Nguyen & Hong Phuoc Vo Luong (2023), The Role of Hydrodynamics in the Development of Mangrove Forests in Can Gio Mangrove Biosphere Reserve (Ho Chi Minh, Vietnam), Advances in Research on Water Resources and Environmental Systems, Selected papers of the 2nd international conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resources 2022, 285 – 296, Springer.
 6. Pham Vu Phuong Trang, Vo Luong Hong Phuoc (2023), Analysis and Assessment of the Relationship Between Chlorophyll and Hydrodynamic Factors in Cu Lao Dung (Soc Trang), Advances in Research on Water Resources and Environmental Systems, Selected papers of the 2nd international conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resources 2022, 561 – 572, Springer.
 7. Xuan Dung Tran, Anh-Ha Le (2023), Developing Software Package for 2D Modeling Hydrodynamics and Salinity Transport in Cu Lao Dung, Mekong Delta, Advances in Research on Water Resources and Environmental Systems, Selected papers of the 2nd international conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resources 2022, 35 – 49, Springer.
 8. Thanh C. Nguyen, An T. Dang and Khuong N.T. Tran (2022), Monsoonal sediment transport along the subaqueous Mekong Delta: An analysis of surface sediment grain-size changes, Ocean Systems Engineering, Volume 12, Number 4, pages 403-411.
 9. Thuyen Xuan Le, Klaus Schwarzer, Thanh Cong Nguyen, Luan Thi Bui and Daniel Unverricht (2022), Late Holocene Morphodynamic Feedback in Can Gio Mangrove Tide-Dominated River Mouth Systems, Vietnam, Coasts 2022, 2, 221–243.
 10. Nguyet-Minh Nguyen, Duong Do Van, Duy Tu Le, Quyen Nguyen, Bang Tran, Thanh Cong Nguyen, David Wright, Ahad Hasan Tanim, Phong Nguyen Thanh, Duong Tran Anh (2022), Physical and numerical modeling of four different shapes of breakwaters to test the suspended sediment trapping capacity in the Mekong Delta, Estuarine, Coastal and Shelf Science, 279 (2022) 108141.
 11. T.T. NGUYEN, P.H.Y. HOANG and T.A. DANG (2022), Climate variability induced drought across the coastal fringes of the Mekong Delta, Vietnam, MAUSAM, 73, 3, 525-536
 12. Dang Truong An, (2022), Optimization of sowing density for improving fruit yield of tomatoes grown in open-field crop, Indian Journal of Agricultural Research, DOI: 10.18805/IJARe.AF-709.
Accepted:
 1. Dang Truong An, Variation of rainfall features across the Plain of Reeds under the impacts of climate change, Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Vol.27, No.8
 2. Dang Truong An, Defining crop cultivation schedules as an adaptation strategy for rice cultivation paddies of the Reeds of Plain, Vietnam, International Journal of Climate Change Strategies and Management. Vol.15, Iss.3.
 3. Dang Truong An, The shift of the rainy season rainfall features under the background of climate variability on the rice cultivation regions of the Mekong Delta, Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental Vol.27, No.9.
 4. Dang Truong An, Change trends in rainy season rainfall characteristics in across the Plain of Reeds under the impacts of climate change, MAUSAM, 74, 2.
 5. Dang Truong An, Water level variation in the Mekong Delta under the impacts of anthropogenic and climatic factors, Ocean Systems Engineering, Vol.13, No.3.
2010-2020
 1. Dang Truong An (2017), “Predicting future water demand for Long Xuyen Quadrangle under the impact of climate variability”, Acta Geophysica. DOI :10.1007/s11600-018-0176-4.
 2. Dang Truong An (2017), “Application of AquaCrop Model to Predict Sugarcane Yield under the Climate Change Impact: A Case Study of Son Hoa District, Phu Yen Province in Vietnam”, Research on Crops, 18 (4), pp. 595-604.
 3. Dang Truong An (2017), “Combining rainfall–runoff and hydrodynamic models for simulating flow under the impact of climate change to the lower Sai Gon-Dong Nai River basin”, Paddy Water Environment, DOI 10.1007/s10333-018-0639-x.
 4. Dang Truong An (2017), “Experimental Investigation and Numerical Simulation of Morphological Changes in Natural Channel Bend”, Journal of Applied Fluid Mechanics, Vol. 11, No. 3, pp. 721-731.
 5. Dang Truong An (2017), “Applicability of Numerical Models to Simulate of River Morphology: A Case Study of Eosungjun River Reach”, Transylvanian Review, Vol XXVI, No. 26, pp. 7039-7049.
 6. Dang Truong An (2017), “Water requirement for rice crops in the context of changing climate : A case study in the Long Xuyen Quadrangle, Vietnam”, Research on Crops, 19 (2): 310-314.
 7. Eric Bullock, Curtis Woodcock, Sergio Fagherazzi, William Nardin, Hong Phuoc Vo-Luong, Hoang Phong Nguyen (2017). “Temporal patterns in species zonation in a mangrove forest in the Mekong Delta, Vietnam, using a time series of Landsat imagery”. Continental Shelf Research.
 8. Aaron Fricke, Charles Nittrouer, Andrea Ogston, Hong Phuoc Vo-Luong (2017). “Asymmetric progradation of a coastal mangrove forest controlled by combined fluvial and marine influence, Cù Lao Dung, Vietnam”. Continental Shelf Research
 9. Klaus Schwarzer, Nguyen Cong Thanh, Klaus Ricklefs (2016). “Sediment re-deposition in the mangrove enviroment of the Can Gio, Saigon River estuary”. Journal of Coastal research, special issue 75, p.138-142.
 10. Vo Luong Hong Phuoc, Nguyen Hoang Phong (2014), “The Impact of Hydrodynamics in Erosion Deposition Process in Can Gio Mangrove Biosphere Reserve, South Viet Nam”. AGU fall meeting 2014.
 11. Vo Luong Hong Phuoc, Dang Truong An (2010). “The role of mangrove forests in coastal zone management”. Journal of Sciences of the Earth, 32, 1, 87-90. ISSN: 0886-7187.
Before 2010
 1.  Vo Luong Hong Phuoc, Dang Truong An, Mai Duc Tran, Tran Thi Thu, Nguyen Ieng Vu (2009). “Study on the changes of topography at Nang Hai site, Can Gio mangrove Biosphere Reserve (Ho Chi Minh)”. Journal of Sciences of the Earth, 31, 4[CD], 385-389. ISSN: 0886-7187.
 2. Dang Van To, Pham Thi Phuong Thao (2008). “A Shoreline Analysis Using DSAS in Nam Dinh Coastal Area”. The International Journal of Geoinformatics, Vol. 4, No. 1, p. 37-42.
 3. Vo-Luong, P., Massel, R. S (2008). “Energy dissipation in non-uniform forests of arbitrary depth”. Journal of marine systems, 74, 603-622.
 4. Vo Luong Hong Phuoc, Stanislaw Massel, Dang Truong An, Nguyen Cong Thanh (2008). “Concentration of suspended sediments in mangrove forests”. Journal of Geology, series B, No. 31-32, 155-163.
 5. Vo Luong Hong Phuoc, Nguyen Duc Toan, Dang Truong An, Truong Cong Hanh (2008). “Computation of wave field in the Dong Tranh estuary, Can Gio by using wave refraction model”. Journal of Geology, series B, No. 31-32, 164 -170.
 6.  Vo Luong Hong Phuoc, S. R Massel (2006) “Experiments on wave motion and induced sediment transport in Nang Hai site, Can Gio mangrove forest, Southern Vietnam”. Ocenologia, 48(1) 23-40.